Happy New Year 2017

      No Comments on Happy New Year 2017
Share

สวัสดี ปีใหม่ ทุกท่าน ขอให้มีความสุขมากๆ

เนื่องในปีที่ผ่านมา 2559 เฉพาะตัวเอง ฐานะการเงินพังพาบจากสายไฟ เพียงเส้นเดียว คิดว่า ปีนี้ น่าจะไม่เกิดอะไร เช่นนั้น ขึ้นมาอีก ดังนั้น ปีใหม่นี้ จะพยายามสร้างแหล่งเงินสำรองขึ้นมาให้ได้

เพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลง อะไร บางอย่าง ที่กำลังจะเกิดขึ้น ในอนาคต อีกไม่ช้า!!!!

ฝากไว้ เท่านี้ โชคดี ทุกท่าน


Tags: , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *